WIELKOTRĄBKA

REGULAMIN

KONKURSU NA NAJŁGOŚNIEJSZEGO TRĘBACZA

W RAMACH SPOTKANIA ARTYSTYCZNO- NAUKOWEGO

„WIELKOTRĄBKA” – PIERWSZA EDYCJA 2021

 

§ 1

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Jazz Poznań z siedzibą w Poznaniu.
 2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Domem Tramwajarza w Poznaniu.
 3. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest dr hab. Maciej Fortuna.

 

§ 2

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i interpretacja wybranych partii instrumentalnych na trąbce.

§ 3

UCZESTNICY KONKURSU I ZGŁOSZENIE

 1. W konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodowcy, którzy wiekiem
  i wykształceniem muzycznym lub brakiem wykształcenia muzycznego zostaną zakwalifikowani do poszczególnych kategorii konkursowych oraz spełnią następujące wymagania:
  a) we właściwych terminach, zgodnie z niniejszym Regulaminem, skutecznie zgłoszą udział w Konkursie;
  b) w dniu konkursu nie mają żadnych przeciwwskazań medycznych
  do wykonania poszczególnych partii instrumentalnych na trąbce (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie Uczestników);
  c) w dniu konkursu zjawią się z własnym instrumentem- trąbką w stroju Bb, dopuszcza się użycie pocket trumpet w stroju Bb, kornetów w stroju Bb oraz flugelhornów w stroju Bb (Organizator nie zapewnia instrumentów).
 2. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie wiadomości w formie e-mail. Zgłoszenie powinno zawierać: informację o Uczestniku (datę urodzenia, informacje o wykształceniu muzycznym lub jego braku, adres zamieszkania,
  numer telefonu, adres e-mail i krótką notkę biograficzną) na adres media@jazzpoznan.pl, do godziny 18:00 dnia 26.11.2021.
 3. Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu powyższych warunków.

Ponadto:

a) dostarczy wcześniej udostępnioną przez Organizatora, wydrukowaną i podpisaną klauzulę RODO lub wyśle podpisany własnoręcznie i zeskanowany dokument RODO na adres media@jazzpoznan.pl do północy dnia 26.11.2021;

b) niepełnoletni Uczestnicy proszeni są o przybycie na Konkurs z opiekunem prawnym lub o przedstawienie pisma w formie skanu lub druku zawierającego upoważnienie do udziału w Konkursie (dokument musi zawierać dane opiekuna prawnego wraz ze skanem dokumentu tożsamości opiekuna prawnego oraz jego aktualny podpis);

c) zakwalifikowany Uczestnik dostanie drogą mailową potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie, przy zachowaniu terminów wskazanych w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 4

JURY

Organizator Konkursu według własnego swobodnego uznania zaprasza do udziału w pracach Jury wybitnych znawców z dziedziny instrumentalistki i akustyki. Jury nie ma dostępu do danych i kart zgłoszeniowych Uczestników przed rozpoczęciem Konkursu, co zapewnia obiektywne podejście do Uczestników. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestnictwa w obradach Jury przez cały czas ich trwania na danym etapie Konkursu. W przypadkach losowych, niezależnych od organizatora może nastąpić zmiana członka Jury.

§ 5

PRZEBIEG KONKURSU I KATEGORIE

Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 18:00 dnia 26.11.2021. Start konkursu o godzinie 14:00 w dniu 27.11.2021. Miejsce organizacji konkursu – Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19 w Poznaniu.

 1. Kategorie uczestników:

a) Kategoria 1: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia,
b) Kategoria 2: kategoria „open” – instrumentaliści bez wykształcenia muzycznego,
c) Kategoria 3: studenci artystycznych uczelni wyższych oraz ich absolwenci.

 

 1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy, które obowiązują we wszystkich trzech kategoriach uczestników:

I ETAP: najgłośniejszy i najdłużej trwający dźwięk mierzony pomiarem akustycznym i stoperem. Uczestnicy wykonują dźwięk o identycznej wysokości. Wysokość dźwięku zależna jest od Kategorii i ustalana jest przez Jury Konkursu. Do etapu drugiego przechodzą osoby o pięciu najlepszych wynikach. Decyzją Jury może być awans większej ilości Uczestników.

II ETAP: do zrealizowania jest materiał nutowy z zakresu muzyki klasycznej, który wykonywany będzie wraz z towarzyszeniem metronomu (tempo wyjściowe jest ustalane przez Jury Konkursu). Do dalszego etapu przechodzą dwa najlepsze wykonania pod względem głośności z uwzględnieniem kryteriów precyzji, artykulacji, agogiki, dynamiki, finezji.

III ETAP: bitwa na trąbki – dowolność wykonawcza – muzyczny pojedynek dwóch finalistów trwający nie dłużej niż 2 minuty w powszechnie rozumianej postawie tzw. „fair play”. Decyzję o zwycięzcy podejmuje Jury Konkursu.

§ 6

MATERIAŁY NUTOWE

Materiały nutowe udostępnione zostaną na stronie internetowej www.maciejfortuna.com w zakładce „WIELKOTRĄBKA”

 

§ 7

NAGRODY

Dla zwycięzców Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci tłumików do trąbki. Wszyscy uczestnicy Konkursu dostaną podpisane przez Jury Konkursu pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

 

§ 8

NIEODPŁATNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW I PRZENIESIENIE PRAW

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z konkursem obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu nieodpłatnie.
 2. Uczestnicy przystępując do Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora przysługujące Uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi podczas wszystkich etapów Konkursu oraz przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami.
 3. Uczestnicy wyrażają ponadto nieodpłatną zgodę na fotografowanie, rejestrowanie i filmowanie swoich występów, w tym swojego wizerunku, oraz
  na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów przez Organizatora w dowolnej formie na wszelkich polach eksploatacji znanych
  w momencie przeniesienia praw, jak również mogących się pojawić w przyszłości, w szczególności do ich publikacji w mediach oraz w Internecie
  (w tym na portalach społecznościowych), radiu i telewizji oraz wyrażają zgodę na rejestrację wydarzenia w celach technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przebiegu konkursu i pracy Jury.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych mediów społecznościowych Organizatora (profil Facebook Stowarzyszenia Jazz Poznań), lub w miarę możliwości w inny sposób.
 2. Organizator nie odpowiada wobec Uczestników Konkursu za szkody na osobie lub mieniu bądź za krzywdy powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
 3. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników oraz wszelkie umowy podpisywane z Uczestnikami na podstawie niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Konkursu organizowanego w 2021 roku.
 4. Do Konkursu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem załatwiane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przy zachowaniu wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego. Dla wszelkich spraw właściwy terytorialnie będzie sąd Organizatora.